Souhlas se zpracováním osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

Vaše osobní údaje zpracovává společnost Motoškola – Sršeň s.r.o., se sídlem Vosí č. ev. 4, Švihov 34012, IČO: 069 22 406, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 35985 (dále jen „my“)

Protože nám na ochraně vašich údajů záleží, připravili jsme pro vás tyto informace o zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Tyto informace o zpracování osobních údajů se na vás vztahují v případě, pokud jste naším zákazníkem, obchodním partnerem nebo uživatelem webových stránek www.motoskola-srsen.cz (dále jen „webové stránky“).

 

Jaké vaše osobní údaje zpracováváme?

Některé vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou nezbytné k řádnému plnění smlouvy a objednávání našich služeb. Jedná se o tyto údaje:

a) jméno a příjmení;

b) adresa trvalého bydliště;

c) rodné číslo;

d) číslo řidičského průkazu;

e) e-mail;

f) telefonní číslo;

g) vaše další identifikační údaje, jako je místo bydliště, datum narození apod.;

h) registrační značka motocyklu, popis, registrační značka a případně další údaje o motocyklu.

Vaše osobní údaje pak zpracováváme rovněž v rozsahu služeb, který jste si od nás objednali, naší komunikace mezi námi a dalších podrobností ohledně smlouvy uzavřené mezi námi.

Z jakých důvodů vaše osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme proto, abychom vám mohli poskytnout naše služby, a abychom vás mohli kontaktovat a komunikovat s vámi ve věcech objednávky i smlouvy.

Vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak říká zákon. Třeba podle zákona o účetnictví jsme povinni uchovávat daňové doklady – faktury, na kterých mohou být vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i v případě našeho oprávněného zájmu, například pro účely přímého marketingu. Nebo přiměřeného informování o proběhlých akcích a poskytnutí fotodokumetace pro účastníky kurzu, která může zachytit vaši podobu. V případě, že si nepřejete být fotografováni, prosím sdělte nám to před zahájením kurzu.

V určitých případech můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i na základě vašeho zvlášť uděleného souhlasu. Tento souhlas nám nejste povinni udělit a můžete ho vzít kdykoliv zpět. Vezměte ale prosím na vědomí, že v případě odvolání souhlasu nejsme povinni smazat všechny vaše osobní údaje, můžeme si ponechat ty, u kterých to umožnuje náš oprávněný zájem nebo zákon. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?

Pokud spolu uzavíráme smlouvu, uchováváme vaše osobní údaje po dobu 4 let po poskytnutí služeb, a to třeba z důvodů odstoupení od smlouvy, reklamací, uplatňování nároků na náhradu škody a dalších. Podle právních předpisů, které upravují účetnictví, jsme povinni schraňovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se dané plnění uskutečnilo. Proto nemůžeme vaše osobní údaje smazat hned po skončení naší spolupráce.

Můžete si ale být jisti, že vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze po nezbytnou dobu a v přiměřeném rozsahu. Doba uchování vašich konkrétních osobních údajů je pak určena dle následující logiky:

a) po dobu trvání smlouvy mezi námi;

b) po dobu trvání našich oprávněných zájmů na přímém marketingu (nebo do vyslovení námitky proti tomuto zpracování) (až 3 roky);

c) po dobu nezbytně nutnou k ochraně našich práv a po dobu nezbytně nutnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků (až 4 roky);

d) po dobu trvání našich případných dalších oprávněných zájmů (až 4 roky);

e) po dobu určenou právními předpisy (až 10 let).

Cookies

Pro fungování webových stránek využíváme cookies, což jsou malé soubory, které naše stránky pomocí prohlížeče ukládají do vašeho zařízení. Cookies dokáží zaznamenat určité specifické informace z vašich návštěv na webových stránkách.

Cookies pak můžeme rozdělit na nezbytné, analytické a marketingové.

Tzv. nezbytné cookies jsou nutné pro zajištění provozu webových stránek. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas, je to náš oprávněný zájem na tom, aby webové stránky běžely v pořádku.

Použití tzv. analytických cookies je také naším oprávněným zájmem. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby.

Marketingové cookies na webových stránkách nevyužíváme.

Typ Název Účel Expirace Přístup k informacím

Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje cookies užívat, a my tedy nebudeme moci sbírat údaje o vašem chování na webových stránkách. Tento režim si můžete nastavit v rámci vašeho internetového prohlížeče, anebo můžete proti takovému sběru na základě našeho oprávněného zájmu vznést námitku dle čl. 21 Nařízení. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu sídla společnosti. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.

Vezměte ale prosím na vědomí, že v případě, kdy cookies odmítnete nebo vznesete námitku proti jejich zpracování, nemusí se vám webové stránky zobrazovat stoprocentně správně.

Kdo má k vašim údajům kromě nás ještě přístup?

Zpracování osobních údajů je prováděno námi jakožto správcem, osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Poskytovatel softwaru …

Vaše osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají.

Jaká vám v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží práva?

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte tato práva:

a) Vzít případný souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět.

b) Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a vyžádat si kopii těchto údajů.

c) Vyžádat si u nás přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat v určitých případech požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

d) Za určitých podmínek požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů.

e) Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Kromě výše uvedených práv máte i právo podat námitku v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme. 24. Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, určitě nám napište na e-mail srssen@seznam.cz a my vám co nejdříve odpovíme.

Obchodní podmínky

1. Úvodem

1.1. Provozovatelem kurzů jízdy na motocyklu (dále jen „kurzy“) je společnost Motoškola – Sršeň s.r.o., IČO: 069 22 406, se sídlem Vosí č.ev. 4, 340 12 Švihov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 35985 (dále jen „my“).

1.2. Na webových stránkách www.motoskola-srsen.cz (dále jen „webové stránky“) inzerujeme naše služby, které si vy jako zákazníci můžete objednat.

1.3. Cílem tohoto dokumentu, obchodních podmínek, je vysvětlit vám, jaká máme vzájemná práva a povinnosti vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb uzavírané mezi námi prostřednictvím webových stránek a informovat vás o nich. Kromě těchto podmínek se také v našem vztahu řídíme českými zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou v českém jazyce a v českém jazyce se uzavírá i smlouva mezi námi.

1.4. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit, jejich aktuální znění naleznete vždy na našich webových stránkách.

1.5. Zpracováváme vaše osobní údaje, veškeré podrobnosti se můžete dozvědět tady.

2. Objednání kurzů

2.1. Nabídku našich kurzů motoškoly (služeb) najdete na našich webových stránkách. Webové stránky obsahují všechny potřebné informace o službách, nicméně i přes to s vámi můžeme uzavřít smlouvu za podmínek, které si ujednáme individuálně.

2.2. Na webových stránkách si můžete vybrat termín kurzu, který vám vyhovuje (dále jen „termín kurzu“). Po vybrání termínu kurzu je třeba vyplnit objednávkový formulář, ten obsahuje zejména informace o:

a) vás jako našem zákazníkovi

b) termínu, podrobnostech o službách a typu kurzu motoškoly;

c) ceně;

d) způsobu úhradu ceny;

Na základě těchto informací vytvoříte objednávku (dále jen „objednávka“).

2.3. Poté, co obdržíme kompletní objednávku, vám potvrdíme její přijetí prostřednictvím e-mailu – smlouvu o poskytování služeb jsme uzavřeli okamžikem doručení tohoto potvrzení..

2.4. Jste povinni zkontrolovat všechny zadané a vyplněné údaje a jejich správnost, za chybně uvedené nebo chybějící údaje a související škodu bohužel neodpovídáme.

2.5. Pokud bychom v objednávce našli neobvyklé nebo nepravděpodobné údaje, můžeme vás před potvrzením objednávky ještě kontaktovat a ověřit si správnost těchto údajů nebo registraci nepřijmout, o tom vás ale vždy informujeme e-mailem.

2.6. Vezměte prosím na vědomí, že informace o našich službách nabízených prostřednictvím webových stránek jsou nabídkou služeb, která má pouze informativní charakter, tato nabídka se nepovažuje za návrh dodat služby a ohledně nabízených služeb nejsme povinni uzavřít smlouvu.

2.7. Náklady, které vám vzniknou v souvislosti s komunikací na dálku, jako třeba náklady na internetové připojení nebo telefon, si hradíte sami a nijak se neliší od základní sazby vašeho operátora nebo poskytovatele internetového připojení.

2.8. Souhlasíme s tím, že můžete svou účast v kurzu přenechat třetí osobě.

3. Cena kurzu, platební podmínky

3.1. U kurzu je vždy zveřejněna cena kurzu. Jsme plátci DPH a cena kurzu je uvedena včetně DPH i včetně veškerých dalších daní a poplatků. Pokud by došlo ke zjevné chybě v uvedené ceně kurzu, nejsme povinni služby za takto zjevně chybně uvedenou cenu poskytnout a v případě, kdy již mezi námi byla uzavřena smlouva s takto chybnou cenou kurzu, jsme oprávněni od ní odstoupit.

3.2. Spolu s potvrzením objednávky vás vyzveme k platbě ceny kurzu. Cenu kurzu lze uhradit převodem na účet č. 115-7056690217/0100, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení potvrzení objednávky, abychom vám mohli garantovat rezervovaný termín kurzu. Platby v hotovosti na místě neakceptujeme.

3.3. V případě, že cena kurzu bude uhrazena později než do 7 pracovních dní od obdržení potvrzení objednávky, nemůžeme vám poptávaný termín kurzu garantovat a případně se domluvíme na náhradním termínu kurzu.

3.4. Cena kurzu se považuje za zaplacenou okamžikem připsání příslušné částky na náš účet.

4. Průběh kurzu

4.1. Konání kurzu je zahájeno na vojenském záložním letišti Tchořovice u Blatné, pozice na mapě: 49.4312372N, 13.7871028E.

4.2. Každý kurz se skládá ze tří základních částí:

a) Uzavřená plocha Praktický výcvik intenzivního brždění, průjezdu zatáček, jemné motoriky a správného ovládání stroje.

b) Výuková trasa „A“ v běžném provozu ve skupině maximálně dvou jezdců s instruktorem Silnice I. a II. třídy s výborným povrchem a táhlými přehlednými zatáčkami.

c) Výuková trasa „B“ v běžném provozu ve skupině maximálně dvou jezdců s instruktorem. Horská silnice I. třídy s výborným povrchem a středně rychlými zatáčkami, do kterých je horší viditelnost.

4.3. Vzhledem k tomu, že velká část kurzů probíhá i v silničním provozu, kontrolujeme při registraci řidičské průkazy a totožnost jezdců. Proto prosíme, mějte u sebe řidičský a občanský průkaz. Jako jezdci se musíte dostavit na kurzy ve zdravotním stavu, který vám umožňuje kurzy absolvovat. V případě, kdy se dostavíte na kurz pod vlivem alkoholu nebo omamných látek nebo bez platného řidičského průkazu nebo v nezpůsobilém zdravotním stavu, nebudete moci kurz absolvovat bez nároku na vrácení ceny za kurz.

4.4. Jako jezdec musíte mít vhodnou výstroj na motocykl – ideálně koženou kombinézu nebo motorkářskou textilní bundu a kalhoty, nepoškozenou helmu, rukavice, boty na motocykl, doporučujeme i chránič páteře viz Motoškola BESIP – http://www.motoskola-srsen.cz/galerie?p=video Pokud se dostavíte v nevhodném oblečení (běžné džínové kalhoty či bunda, tenisky, tričko atd.) nebo bez helmy či rukavic, nebudete moci kurz absolvovat bez nároku na vrácení celé částky ceny kurzu.

4.5. Váš motocykl by měl být na kurz řádně připraven. Na místě bude probíhat technická přejímka týkající se zejména oleje (únik a hladina), funkčnosti tlumičů, světel a blinkrů, zrcátek, brzd a pneumatik (stav a správné nahuštění). Během technické přejímky získáte navíc zpětnou vazbu k technickému stavu vašeho motocyklu a doporučení na zlepšení. Pokud motocykl nebude splňovat základní technické požadavky, nebudete moci kurz absolvovat bez nároku na vrácení čátky ceny kurzu. Ve vzdálenosti 3km od místa registrace do kurzů v obci Lnáře je k dispozici čerpací stanice, kde můžete doplnit benzin. Doporučujeme každému účastníkovi, aby na kurz přijel již s plnou nádrží a nezdržoval se tak průběh výuky.

5. Bezpečnost a další povinnosti:

5.1. Kurzy probíhají jak na neveřejné komunikaci (letiště) tak i v běžném provozu na veřejných komunikacích. Cena kurzu nezahrnuje pojistná rizika týkající se jezdců ani motocyklů.

5.2. Účastí na kurzu souhlasíte s tím, že váš zdravotní stav umožňuje se kurzu účastnit. Kurz vyžaduje fyzickou aktivitu a není vhodný pro osoby s kardiovaskulárními a chronickými onemocněními.

5.3. Kurzu se nesmíte zúčastnit, pokud jste pod vlivem alkoholu, léků, drog nebo jiných návykových látek.

5.4. Zavazujete se se během kurzu chovat tak, abyste neohrozili sebe, ostatní účastníky ani třetí osoby a zavazujete se dodržovat veškeré právní předpisy České republiky, tyto podmínky i pokyny instruktorů. V případě nerespektování této povinnosti je instruktor kurzu kurz oprávněn kdykoliv oprávněn ukončit bez nároku na vrácení ceny kurzu.

5.5. Berete na vědomí, že se kurzu účastníte výhradně na vlastní odpovědnost a nebezpečí a my neodpovídáme za žádné škody, které vám během kurzu vzniknou. Nemáte také nárok na náhradu jakýchkoli výdajů nebo nákladů souvisejících s účastí na kurzu (např. proplacení benzínu).

6. Stornopodmínky

6.1. Pokud kurz neproběhne v domluvený termín a čas v důsledku vyšší moci, tedy například v případě extrémně nepříznivého počasí nebo v důsledku omezení nebo opatření přijatých za účelem ochrany zdraví, nabídneme vám nový (náhradní) termín konání kurzu. Neodpovídáme za škodu, která neuskutečněním kurzu vznikne. O tom, zda se jedná o tak extrémní počasí nebo tak vážné situace, že je nezbytné kurz zrušit, rozhodujeme my a oznámíme vám to v co možná největším předstihu dle aktuálních povětrnostních podmínek.

6.2. V případě, že nás neinformujete o tom, že o náhradní nebo nový termín kurzu nemáte zájem nebo s ním nesouhlasíte, jsme oprávněni předpokládat, že s náhradním nebo novým plněním souhlasíte.

6.3. V případě, že se nemůžete kurzu zúčastnit, dejte nám to vědět na náš e-mail a další postup domluvíme individuálně.

6.4. Pokud se kurzu nezúčastníte bez dostatečné předchozí omluvy, nemusíme vám cenu kurzu vracet. V ostatních případech je vrácení ceny kurzu možné, pokud se na tom dohodneme.

6.5. Souhlasíme s tím, že můžete své zaplacené místo v kurzu přenechat třetí osobě. Jste povinni v takovém případě zajistit, aby tato třetí osoba (náhradník) byl seznámen s těmito obchodními podmínkami.

6.6. Jakýkoli prodej nebo placené přenechání účasti v kurzu za cenu převyšující původní zaplacenou cenu kurzu je zakázáno. Porušení těchto podmínek bude považováno za podstatné porušení smlouvy a v takovém případě jsme oprávněni od smlouvy odstoupit. Tím účastník ztrácí právo na účast v kurzu a my máme nárok na smluvní pokutu v plné výši ceny kurzu, tedy smlouva zaniká bez nároku na vrácení již uhrazené ceny.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. Tento článek se uplatní jen v případě, že se do kurzu registrujete jako spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti.

7.2. Podle občanského zákoníku máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím internetu nebo e-mailu do 14 dnů od uzavření smlouvy a v tomto případě vám vrátíme zaplacenou cenu kurzu do 14 dnů od té doby, co jste od smlouvy odstoupili. Peníze vám zašleme na účet, ze kterého jsme cenu kurzu obdrželi.

7.3. Vezměte ale prosím na vědomí, že nemáte právo odstoupit od smlouvy, pokud se s vaším výslovným souhlasem služby (v tomto případě kurz) poskytují před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (za takový výslovný souhlas považujeme, pokud se zaregistrujete na termín kurzu, který se koná do 14 dnů ode dne, kdy je mezi námi uzavřena smlouva).

7.4. Pokud byste se rozhodli odstoupit od smlouvy, prosíme, využijte formulář, který je přílohou těchto podmínek.

8. Reklamace

8.1. Pokud máte za to, že kurz má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), máte právo uplatnit reklamaci, a to plně v souladu se zákonem (zejména s občanským zákoníkem). Bude-li vada odstranitelná, můžete se domáhat buď nápravy anebo přiměřené slevy z ceny kurzu. Nelze-li vadu odstranit, můžete buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny kurzu.

8.2. Vezměte ale, prosíme, na vědomí, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba (kurz) neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.

8.3. Reklamaci našich služeb, prosíme, zašlete na e-mail: srssen@seznam.cz nebo nám ji pošlete dopisem na adresu Vosí č.ev. 4, 340 12 Švihov.

8.4. Prosím, uveďte k reklamaci následující:

a) vaše kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;

b) prokázání poskytnutí služby.

8.5. Reklamaci vyhodnotíme bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

9. Mimosoudní řešení sporů pro spotřebitele, živnostenské oprávnění

9.1. V případě problému se jako spotřebitelé můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu jde i online prostřednictvím platformy ODR dostupné tady: ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.2. K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Podléháme též dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

© 2023 Motoškola Sršeň