Zásady ochrany osobních údajů

Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

Vaše osobní údaje zpracovává společnost Motoškola – Sršeň s.r.o., se sídlem Vosí č. ev. 4, Švihov 34012, IČO: 069 22 406, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 35985 (dále jen „my“)

Protože nám na ochraně vašich údajů záleží, připravili jsme pro vás tyto informace o zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Tyto informace o zpracování osobních údajů se na vás vztahují v případě, pokud jste naším zákazníkem, obchodním partnerem nebo uživatelem webových stránek www.motoskola-srsen.cz (dále jen „webové stránky“).

Jaké vaše osobní údaje zpracováváme?

Některé vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou nezbytné k řádnému plnění smlouvy a objednávání našich služeb. Jedná se o tyto údaje:

a) jméno a příjmení;

b) adresa trvalého bydliště;

c) rodné číslo;

d) číslo řidičského průkazu;

e) e-mail;

f) telefonní číslo;

g) vaše další identifikační údaje, jako je místo bydliště, datum narození apod.;

h) registrační značka motocyklu, popis, registrační značka a případně další údaje o motocyklu.

Vaše osobní údaje pak zpracováváme rovněž v rozsahu služeb, který jste si od nás objednali, naší komunikace mezi námi a dalších podrobností ohledně smlouvy uzavřené mezi námi.

Z jakých důvodů vaše osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme proto, abychom vám mohli poskytnout naše služby, a abychom vás mohli kontaktovat a komunikovat s vámi ve věcech objednávky i smlouvy.

Vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak říká zákon. Třeba podle zákona o účetnictví jsme povinni uchovávat daňové doklady – faktury, na kterých mohou být vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i v případě našeho oprávněného zájmu, například pro účely přímého marketingu. Nebo přiměřeného informování o proběhlých akcích a poskytnutí fotodokumetace pro účastníky kurzu, která může zachytit vaši podobu. V případě, že si nepřejete být fotografováni, prosím sdělte nám to před zahájením kurzu.

V určitých případech můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i na základě vašeho zvlášť uděleného souhlasu. Tento souhlas nám nejste povinni udělit a můžete ho vzít kdykoliv zpět. Vezměte ale prosím na vědomí, že v případě odvolání souhlasu nejsme povinni smazat všechny vaše osobní údaje, můžeme si ponechat ty, u kterých to umožnuje náš oprávněný zájem nebo zákon. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?

Pokud spolu uzavíráme smlouvu, uchováváme vaše osobní údaje po dobu 4 let po poskytnutí služeb, a to třeba z důvodů odstoupení od smlouvy, reklamací, uplatňování nároků na náhradu škody a dalších. Podle právních předpisů, které upravují účetnictví, jsme povinni schraňovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se dané plnění uskutečnilo. Proto nemůžeme vaše osobní údaje smazat hned po skončení naší spolupráce.

Můžete si ale být jisti, že vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze po nezbytnou dobu a v přiměřeném rozsahu. Doba uchování vašich konkrétních osobních údajů je pak určena dle následující logiky:

a) po dobu trvání smlouvy mezi námi;

b) po dobu trvání našich oprávněných zájmů na přímém marketingu (nebo do vyslovení námitky proti tomuto zpracování) (až 3 roky);

c) po dobu nezbytně nutnou k ochraně našich práv a po dobu nezbytně nutnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků (až 4 roky);

d) po dobu trvání našich případných dalších oprávněných zájmů (až 4 roky);

e) po dobu určenou právními předpisy (až 10 let).

Cookies

Pro fungování webových stránek využíváme cookies, což jsou malé soubory, které naše stránky pomocí prohlížeče ukládají do vašeho zařízení. Cookies dokáží zaznamenat určité specifické informace z vašich návštěv na webových stránkách.

Cookies pak můžeme rozdělit na nezbytné, analytické a marketingové.

Tzv. nezbytné cookies jsou nutné pro zajištění provozu webových stránek. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas, je to náš oprávněný zájem na tom, aby webové stránky běžely v pořádku.

Použití tzv. analytických cookies je také naším oprávněným zájmem. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby.

Marketingové cookies na webových stránkách nevyužíváme.

Typ Název Účel Expirace Přístup k informacím

Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje cookies užívat, a my tedy nebudeme moci sbírat údaje o vašem chování na webových stránkách. Tento režim si můžete nastavit v rámci vašeho internetového prohlížeče, anebo můžete proti takovému sběru na základě našeho oprávněného zájmu vznést námitku dle čl. 21 Nařízení. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu sídla společnosti. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.

Vezměte ale prosím na vědomí, že v případě, kdy cookies odmítnete nebo vznesete námitku proti jejich zpracování, nemusí se vám webové stránky zobrazovat stoprocentně správně.

Kdo má k vašim údajům kromě nás ještě přístup?

Zpracování osobních údajů je prováděno námi jakožto správcem, osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Poskytovatel softwaru …

Vaše osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají.

Jaká vám v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží práva?

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte tato práva:

a) Vzít případný souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět.

b) Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a vyžádat si kopii těchto údajů.

c) Vyžádat si u nás přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat v určitých případech požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

d) Za určitých podmínek požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů.

e) Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Kromě výše uvedených práv máte i právo podat námitku v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme. 24. Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, určitě nám napište na e-mail srssen@seznam.cz a my vám co nejdříve odpovíme.